7 Ani Garanție ✔

Până la 12 rate fără dobândă

📞 Comenzi telefonice: 021 9020

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI BLACK FRIDAY

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI “BLACK FRIDAY"

Campania promoțională se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării campaniei.

 

Art.1 Organizatori:
Organizatorul campaniei promoționale este MAZE HOME CONCEPT S.R.L., din Bucuresti, Str. Lt. Alexandru Popescu, 9b, Sector 3, avand RO41979578, J40/3162/2021 si adresa de email info@adorehome.ro, numită în continuare Organizatorul.

Art.2 Dreptul de participare:
La această campanie poate participa orice persoană juridică și/sau fizică, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziționează produse participante la promoție în perioada 10 Noiembrie - 24 Noiembrie 2023 prin intermediul website-ului www.adorehome.ro.

 

Art.3 Durata și locul de desfășurare a campaniei:
Campania se desfășoară în perioada 10 Noiembrie - 24 Noiembrie 2023 pe website-ul www.adorehome.ro .

Art.4 Produse participante la Campanie:

  • Participă la campanie produsele prezente pe website-ul www.adorehome.ro si semnalate ca având preț redus.
  • Se pot aplica rotunjiri de prețuri.
  • Produsele participante în cadrul campaniei de reduceri promoționale se vor vinde în limita stocului disponibil.
  • Produsele vor avea reducerile marcate în mod individual. Fiecare produs va avea afișat prețul vechi (inițial) și prețul nou (din campanie), în mod transparent, clar și evident.

 

Art.5 Mecanismul campaniei:

  • Produsele semnalate ca având preț redus pe website-ul www.adorehome.ro beneficiază de reduceri aplicate de până la 60%, la care se poate adăuga reducerea suplimentară de 10% prin utilizarea codului de reducere “BLACKSALE” la checkout.
  • Participă atât produsele aflate în stoc, cât și produsele la comandă, în limita posibilităților de reaprovizionare și a stocului disponibil.

 

Art.6 Regulamentul campaniei:
Regulamentul prezentei campanii este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe website-ul www.adorehome.ro. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament.

Art.7 Întreruperea, încetarea și modificarea campaniei:
Campania încetează de drept la data împlinirii termenului, respectiv la ora 23:59:59 in data de 24 Noiembrie 2023. După expirarea acestui termen, îndeplinirea condițiilor menționate în prezentul regulament nu mai conferă dreptul clienților de a participa la campanie.

Art.8 Forța majoră și cazul fortuit:
În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată.

Art.9 Protecția datelor cu caracter personal:
Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului 2016/679 UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date pe toată durata campaniei și ulterior. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale persoanelor fizice și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. În temeiul dispozițiilor legale, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi în legătură cu datele personale:
Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile;
Dreptul de a va retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru aceasta prelucrare, fără a fi afectata legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului, dacă acest consimțământ a fost utilizat în colectarea datelor;
Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele observate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi persoanele fizice se pot adresa cu o cerere scrisă datată și semnată către MAZE HOME CONCEPT S.R.L. transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul social sau la adresa de email info@adorehome.ro. Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau la adresa: București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30. Pentru mai multe detalii despre Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a MAZE HOME CONCEPT S.R.L., vă rugăm să vizitați pagina: https://www.adorehome.ro/pages/reguli-de-procesare-a-datelor


Art.10 Litigii:
Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la campanie, pe durata desfășurării Campaniei și având legătură cu campania, se vor rezolva pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la un consens, eventualele litigii vor fi date spre soluționare instanțelor judecătorești competente din localitatea unde Organizatorul isi are sediul social.

Art.11 Limitarea răspunderii:
Organizatorul este liber să restrângă sau să întrerupă desfășurarea campaniei în cazul în care sunt constatate neconformități ale produselor, reclamații sau sesizări cu privire la acestea ori încercări de fraudare a mecanismelor de participare. Disputele legate de participarea la campanie se soluționează, în primă fază, de reprezentanții Organizatorului. Decizia acestora este definitivă, părțile având libertatea valorificării drepturilor potrivit dispozițiilor legale. Organizatorul nu își asumă nicio obligație și nicio responsabilitate cu privire la:

  • Comenzile fictive realizate prin intermediul website-ului www.adorehome.ro.
  • Erorile generate în plasarea comenzilor prin intermediul website-ului www.adorehome.ro
  • Eventualele erori și/sau disfuncționalități în funcționarea sistemului de comenzi on-line datorate unor erori de comunicare prin internet ori altor disfuncționalități generate de serviciile de comunicații prin internet.


Art.12 Dispoziții finale și legea aplicabilă
Reclamațiile referitoare la desfășurarea campaniei se vor efectua în scris şi se vor transmite la sediul Organizatorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu menţiunea “Campanie Black Friday” sau pe adresa de e-mail info@adorehome.ro. Reclamaţiile vor putea fi formulate pe toata durata de desfăşurare a campaniei precum şi în termen de 10 zile de la încetarea acesteia. Reclamaţiile transmise telefonic sau cu întârziere nu vor fi prelucrate. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare. Campania și toate actele de comerț din perioada acesteia se supun legii române.